Wednesday, May 17, 2006

Bekledim.

.
.
.
.
.
.
..........
....
.
.....
....
...
.
...
..Seni bir bir babama söylicem...

No comments: